I alt: vare(r)
Total: 0

Der er i kurven.

Absolut ingenting :)

Ebikecenter har e-mærket

Leasingaftale / betingelser

Leasingaftale 
/ betingelser

Mellem

EBIKECENTER

Skovlunde Byvej 94C

DK-2740 Skovlunde

T.: +45 51 932 937

E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cvr.: 32 74 09 01

som ejer (i det følgende benævnt leasinggiver)

og

Ordregiver i henhold til angivet information i forbindelse med check ud på www.ebikecenter.dk / www.elcykelleasing.dk

(i det følgende benævnt leasingtager)

er d.d. indgået nedennævnte ”Leasingaftale”:

A - Den leasede elcykel og udstyr:

Alle elcykler der tydeligt er angivet i Indkøbskurven med information om første gangsydelse, kontaktpris, leasingperiode, serviceordning samt månedlig ydelse. Øvrigt udstyr og elcykler erhvervet i forbindelse med leasingkontrakten, betragtes som leasingtagers ejendom på lige fod, og afregnes som almindeligt køb. Ekstra udstyr og andet tilkøb er leasingtagers ejendom, og skal ikke returneres ved ophør af leasingkontrakten.

B - Leasingperioden:

Leasingperioden er aftalt i henhold til pkt A6 beregnet fra den 1. i måneden efter elcyklens levering.

Ved ophør har leasingtager hverken ret eller pligt til at købe elcyklen. Leasingtager vil ved udløb af den samlet leasingperiode, blive tilbudt muligheden for:

 • at erhverve elcyklen til en nedskrevet værdi (restværdi) i henhold til pkt. A9.
 • at genlease elcyklen til ny og lavere ydelse.
 • at returnere elcykel for at lease en ny elcykel uden ny førstegangsydelse (den nye månedlig ydelse afhænger af valgte model, periode samt serviceordning.
 • at retunere elcyklen for ophør af leasingaftalen.

For beregning af nedskrevet værdi, ny ydelse ved genleasing eller ny elcykel henvises til seperat beregning foretaget af EBIKECENTER / ELCYKELLEASING.

Leasingtager har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 12 måneder med 3 måneds varsel til udgangen af en måned.

C - Leasingydelserne:

Den ordinære leasingydelse inklusiv service- og vedligeholdelsesaftale er aftalt til månedlig betaling i henhold til ydelsen beregnet i pkt. A5 og betales forud hver den 1. i måneden, første gang for den måned, der starter efter elcyklens levering til leasingtager.

Ud over den månedlige leasingydelse betaler leasingtager ved denne aftales indgåelse en ekstraordinær leasingydelse iht. pkt A7. Begge indbetales direkte til leasinggiver.

Gebyrer:

 • Stiftelsesprovision: 0,-
 • Gebyr for forsikringsadministration: 0,-

I pkt A8 vises det beløb der betales i den aftalte løbetid til leasinggiver jf. dog § 4, nr. 2, hvortil kan komme ekstra variable udgifter fx ved overkørte kilometer. Øvrige udgifter fx forsikring, strøm og øvrige forbrugsstoffer, reservedele/sliddele, idet omfang de ikke er omfattet af serviceaftalen og/eller reklamationsret/garanti, er ikke indeholdt i leasingydelsen og skal betales af leasingtager ved siden af.

Herudover er leasinggiver berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer, hvis omstændighederne giver anledning hertil:

 • Manglende oplysninger om adresseskift: 100,-
 • Gebyr for ydelseshenstand: 100,-
 • Arkivforespørgsel: 600,-
 • Rykkergebyr for ydelsesrestance: 100,-
 • Udeblivelse fra planlagt service: 350,-

D - Forsikring:

Det påhviler leasingtager at tegne forsikring for ansvars- og eventuel kaskoforsikring. Der henvises i øvrigt til § 11 i Almindelige betingelser.

E - Maksimumkilometer:

Da leasingaftalen omfatter service, arbejdsløn og reservedele, baseret på elcykel modellens udstyr og et givent antal km, må Leasingtager må maksimalt køre det i pkt. A2 vist antal km, hvor den gennemsnitlige årlige km vises i den aftalte leasingperiode, og forholdsmæssigt mindre hvis leasingaftalen bringes til ophør forinden.

Hvis der køres færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (underkørte kilometer), ydes tilbagebetaling svarende til 0,30 kr pr. under kørte kilometer.

Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer), afregnes de overkørte kilometer med 1,00 kr pr. overkørte kilometer.

Leasinggiver er berettiget til at modtage oplysning om kørte kilometer, når elcyklen er til service/reparation. Leasinggiver er herudover berettiget til at kræve dokumentation for antallet af kørte kilometer, når der er forløbet 12 måneder af leasingperioden, og herefter på ny for hver nye 12- månedersperiode.

Såfremt leasinggiver konstaterer overkørte kilometer, der udgør mere end 25% af det aftalte kilometertal forholdsmæssigt fordelt over perioden, er leasinggiver berettiget til at kræve et depositum betalt, svarende til vederlaget for de forventet merforbrug i reservedele, i henhold til leasinggiver’s serviceaftale beregner. Leasingtager er til enhver tid berettiget til at udbede sig om opdateret beregninger på sit forbrug af overkørte kilometer.

Hvis leasingtager ved leasingperiodens udløb samlet ikke har kørt flere kilometer, end aftalt for hele perioden, frigiver leasinggiver det stillede depositum uden renter, men er i modsat fald berettiget til at fyldestgøre sig for sit krav på overkørte kilometer i det stillede depositum.

Såfremt leasingtager bliver opmærksom på ændret kørselsbehov, kan leasingtager rette henvendelse til leasinggiver med henblik på at få et tilbud om ændrede maksimumkilometer, ny leasingydelse m.v.

F – Service- og vedligeholdelsesaftale:

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af leasingaftalen. Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1.

Leasingtager er dog forpligtet til at foretage den af leasinggiver anviste pasningsvejledning.

Service kan kun foretages på de af leasinggiver anvise serviceværksteder, ikke betinget til serviceværkstedet/leasing udbyderen hvor leasingtager har foretaget sin bestilling.

G - Fortrydelse og returret

Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af leasingforhold. Den maksimale leasingperiode kan være op til 60 måneder, og bindingsperioden på 12 måneder. Efter bindingsperioden kan leasingaftalen således frit opsiges med 3 måneds varsel til udgangen af en måned.

H - Almindelige betingelser:

Leasingkontrakten er baseret på de almindelige betingelser for billeasing til private i retsforholdet mellem parterne. leasingbetingelserne er dog modificeret, hvor betegnelsen bil fremkommer til elcykel, samt tilpasning efter forholdende i cykelbranchen.

Almindelige betingelser for elcykelleasing til private

§ 1 - Anvendelsesområde
 1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leasing af elcykler, formidlet og/eller etableret gennem en cykelforhandler, eller indgået direkte mellem parterne.
 2. Ved elcykelleasing forstås en transaktion, ved hvilken
  1. en part (leasinggiver) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (lea- 
singtager), efter hvilken denne gives ret til at benytte den leasede elcykel (leasingelcyklen) mod be- 
taling af en løbende ydelse (leasingydelse);
  2. Leasinggiver erhverver leasingelcyklen ifølge aftale (købsaftalen) med cykelleverandøren (leve- 
randøren), for hvem det er irrelevant at, der er eller vil blive indgået en leasingaftale;
  3. Leasingtager vælger og specificerer selv leasingelcyklen;

Betingelserne finder anvendelse på leasingaftaler vedrørende elcykler, der er bestemt til privat eller erhvervs anvendelse.

§ 2 - Ejendomsret
 1. Leasingelcyklen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over leasingelcyklen.
 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingelcyklen, må ikke fjernes.
 3. Ved eventuel registrering af leasingelcyklen i Motorregistret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
 4. Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingelcyklen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret. 
Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr på elcyklen eller erstattet dele af leasingelcyklen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen regning retablerer elcyklen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for leasingtagers regning.
 5. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingelcyklen.
§ 3 - Brugsret
 1. Føreren af elcyklen skal have gyldigt førerbevis, ved leasing af Speed Pedelecs, 45 kmt køretøjer.
 2. Leasingelcyklen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, medmindre dette er skriftligt accepteret af Leasinggiver. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af leasingelcyklen til medlemmer af leasingtagers familie og leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud. 
Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for elcyklen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af elcyklen, og tyveridækning.
 3. Leasingelcyklen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 4. Leasingelcyklen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. 

§ 4 - Leasingydelsen
 1. Som vederlag for brugen af leasingelcyklen betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I leasingydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen. Størrelsen af leasingydelsen varierer med den til enhver tid gældende sats vedrørende moms. Tyveri og ansvarsforsikring samt andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler leasinggiver.
 2. Ændres den mellem leasinggiver og leverandøren aftalte anskaffelsessum som følge af gyldige forbehold fra leverandørens side eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregningen af leasingydelsen, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende. Såfremt leasingydelsen herved kommer til at overstige den i kontrakten aftalte leasingydelse med mere end 5%, er leasingtager dog berettiget til at opsige leasingkontrakten uden varsel, hvis den forhøjede leasingydelse på skriftlig forespørgsel fra leasingtager kræves fastholdt af leasinggiver. 
Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder eventuel registreringsafgift, som leasinggiver har forudsat, således at den ved beregningen af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende.
 3. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom
§ 5 - Levering
 1. Ved levering af leasingelcyklen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af elcyklen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for leverandøren med kopi til leasinggiver, jf. dog § 7, nr. 2. I forbindelse med levering af elcyklen skal leasingtager endvidere returnere vedlagte ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til leasingiver.
§ 6 - Opsigelse
 1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 12 måneder opsiges af leasingtager med 3 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt. 
Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer jf. leasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.
 2. Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. § 13. 
I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende elcykel. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side.
§ 7 - Leasinggivers ansvar
 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingelcyklen og godkendt fabrikat og specifikationer.
 2. Leasinggiver hæfter over for leasingtager for mangels- og forsinkelseskrav vedrørende elcyklen svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis leasingtager havde købt elcyklen hos leverandøren. 
Leasinggiver transporterer herved som køber og ejer af elcyklen sine rettigheder over for leverandøren vedrørende sådanne krav til leasingtager, således at leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende mod leverandøren.
 3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingelcyklen forinden der rejses krav over for leasinggiver, og leasinggivers hæftelse, jf. nr. 2 over for leasingtager er betinget af, at leasingtager sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser. 

  Leasingtager skal i ovennævnte forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et eventuelt krav, og i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.
 4. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn af elcyklen eller andre indirekte tab.
 5. Såfremt elcyklen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som leasingtager ikke bærer risikoen for jf. § 10, påvirkes leasingtagers pligt til betaling af leasingydelser ikke af leasingtagers afsavn af elcyklen i op til 10 hverdage.
  Ved afsavn af elcyklen herudover, er leasinggiver, uden for de i § 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en elcykel til rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket eller at reducere leasingydelsen svarende til afsavnsperioden ud over 10 hverdage.
 6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.
 7. Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra leverandøren leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen.
 8. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.  
 9. Hvis leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.
 10. I tilfælde af omlevering, er leasingtager forpligtet til at orientere leasinggiver og til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede elcykel.
 11. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.
§ 8 - Leasingtagers ansvar

Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingelcyklen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af leasingelcyklen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

§ 9 - Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingelcyklen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren.

Ved vedligeholdelse og reparation af leasingelcyklen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af leasingelcyklen, uden skriftlig godkendelse fra leasinggiver, dog må leasingtager godt påmontere beslag til lovlige anhængere og trailere.'

Hvis fabriksgarantien på elcyklen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

§ 10 - Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingelcyklens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingelcyklen er tilbageleveret til leasinggiver.

Hvis leasingelcyklen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.

Hvis leasingelcyklen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.

Hvis leasingelcyklen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 14. Såfremt der sker totalskade/bortkomst af elcyklen i elcyklens 1. leveår, og der i den forbindelse udbetales nyværdierstatning under leasingtagers tegnede forsikring, tilbagebetaler leasinggiver en forholdsmæssig andel af den ekstraordinære leasingydelse til leasingtager – (12/12 i aftalens 1. måned, 11/12 i aftalens 2. måned og så fremdeles). Alternativt kan leasinggiver vælge at tilbyde leasingtager en tilsvarende elcykel og dermed fastholde aftalen.

§ 11 - Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og eventuel kaskoforsikring af leasingelcyklen og til ved eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af elcyklen tilkommer leasinggiver.

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver enten kan anmode forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklaration - leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring eller tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR nr., restancer mv. til brug for administrative og kreditmæssige formål.

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklarationen til et nyt forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab.

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale.

Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring.

§ 12 - Oplysningspligt

Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.

§ 13 - Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at

 1. leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers eventuelt manglende betaling af forsikringer, bøder og andre afgifter;
 2. leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
 3. leasingtager som led i sin privatejede virksomhed iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, med mindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurs- lovens regler;
 4. leasingtager forsømmer at vedligeholde leasingelcyklen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til behørig reparation af den;
 5. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasingelcyklen;
 6. leasingtager i strid med § 3 pkt. 2 overlader brugen af leasingelcyklen helt eller delvist til en anden;
 7. leasingtager anvender leasingelcyklen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
 8. leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11;
 9. leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver;
 10. leasingtager undlader at stille depositum efter pkt. E.
 11. leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen jf. § 5.
 12. leasingtager foretager konstruktive ændringer af elcyklen, herunder det elektroniske-system eller manipulation af elcyklens assistance niveau/hastighed

I de under pkt. 4-11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 14 - Erstatning

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, herunder i tilfælde hvor leasinggiver hæver leasingaftalen, samt i tilfælde hvor leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, bortset fra eventuel opsigelse i medfør af § 4, nr. 2, § 6 og de i § 7 nr. 8 omhandlede tilfælde, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Såfremt leasingtager ikke har misligholdt leasingaftalen, kan leasinggivers tab ved leasingelcyklens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre leasingelcyklens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til leasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i § 10, 4. afsnit, har leasinggiver dog krav på nyværdierstatning.

Erlagt ekstraordinær leasingydelse tilbagebetales ikke bortset fra den situation, der er nævnt i § 10, 4. afsnit.

§ 15 - Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingelcyklen på et af leasinggiver angivet sted inden for Danmarks grænser dog maksimalt indenfor en radius af 100 km fra det sted, hvor leasingtager har afhentet elcyklen, og leasingtager betaler alle her- med forbundne omkostninger.

Rettidig tilbagelevering af elcyklen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør.

Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til eventuel registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af elcyklen. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke leasingtager til at disponere over elcyklen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen.

Ved tilbagelevering skal elcyklen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår elcyklen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Leasingelcyklen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgangen af elcyklen udarbejdes en opgørelse til leasingtager såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge elcyklen med skader.
Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen af leasingelcyklen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug af elcyklen, refunderer leasingtageren disse beløb over for leasinggiver.

§ 16 - Overdragelse af leasingaftalen

Leasinggiver er berettiget til at overdrage rettighederne, herunder ejerskabet til elcyklen og forpligtelserne ifølge leasingaftalen til tredjemand, dog med respekt af leasingtagers rettigheder ifølge leasingaftalen.

§ 17 – Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
- Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking),
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.
 • Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

 • Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.
 • Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

§ 18 Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Ønsker Leasingtager at klage, kan dette foretages til:

Forbrugerklagenævnet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på eller www.forbrug.dk.

Forinden klagen kan indleveres, skal leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Tilsynsmyndighed

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende kontrakt.

Samtykkeerklæring og underskrifter

I overensstemmelse med det ovenfor under Almindelige vilkår § 11 anførte er leasingtager indforstået med, at leaasinggiver kan tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give.

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver må udveksle og modtage alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR/CVR-nr. med det til enhver tid værende forsikringsselskab (såvel leasingtager forsikringsselskab som Leasinggiver’s forsikringsselskab), til brug for administrative og kreditmæssige formål, herunder restancebehandling mv.

Leasingtager er endvidere indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle oplysninger, som fremgår af denne leasingaftale, herunder CPR/CVR-nr. med SKAT til brug for eventuel indregistrering af elcyklen, hvis dette kræves m.v.

Leasingtager modtager kopi af denne leasingaftale og bilag [1, 2, 3] hertil som pdf-vedlagt i fremsendte mail.

Leasingtager accepterer og tiltræder vilkårene og betingelserne i denne leasingaftale og anmoder leverandøren om hjemtagelse, klargøring og eventuel opbygning af leasingelcyklen.

Leasingtager er oplyst om, at der ikke er fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven for denne leasingaftale. Leasingtager er særligt opmærksom på de individuelle oplysninger afgivet ovenfor under litra A-F fremhævet med fed skrift.

Herved bekræftes dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og underskriverens myndighed for så vidt angår leasingtager:

Bilag 1: Service- og vedligeholdelsesaftale

Bilag 2: Tilbageleveringsstand

Bilag 3: Anbefalet Serviceplan

EBIKECENTER | BOSCH EBIKE EXPERT | BOSCH EBIKE CERTIFIED

EBIKECENTER | SHIMANO STEPS EBIKE EXPERT | SHIMANO STEPS EBIKE CERTIFIED

EBIKECENTER | E-MÆRKET WEBSHOP

Nyhedsbrev

 

 
Start chat
1
Close chat
Hejsa! Klik på Start for at skrive med os :)

Start